Om ETI Sweden

ETI Sweden – hållbara leverantörskedjor

Ethical Trading Initiative Sweden är en icke vinst-drivande, partipolitisk oberoende och medlemsbaserad organisation. Det är ett flerpartsinitiativ som är öppet för och grundat av företag, fackföreningar, offentlig sektor och civilsamhällesorganisationer.

ETI Sweden främjar hållbara affärsmetoder hos sina medlemmar i form av god inköpspraxis, riskhantering och kapacitetsbyggande i globala leverantörskedjor. Detta uppnås genom kompetenshöjning, samarbeten och konkreta insatser. Mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljö och klimat är i fokus.

ETI samarbetar med sina systerorganisationer i Storbritannien, Norge och Danmark för att även kunna få tillgång till deras resurser och expertis. Samarbetet mellan de fyra organisationerna kallas JETI – Joint Ethical Trading Initiative.

Därför behövs ETI Sweden

ETI Sweden arbetar för att främja hållbara affärsmetoder i globala leverantörskedjor så att mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter respekteras, liksom att hänsyn tas till berörda lokalsamhällen och miljön.

Detta görs genom att:

  • Samverka sektoröverskridande för hållbara affärsmetoder och ansvarsfullt leverantörsarbete.
  • Samla och utveckla kunskap och metoder för att jobba rättighetsbaserat med ansvarsfulla leverantörskedjor.
  • Stärka medlemmarnas arbete med riskhantering, hållbara affärsmetoder och socialt ansvarstagande i leverantörskedjor.
  • Arbeta praktiskt, bransch- och sektoröverskridande i producentländer och i Sverige.
  • Verka för ökad transparens och spårbarhet i hela värdekedjan, från utvinning/primärproduktion via tillverkning till slutkonsument.

Uppförandekod och principer

ETI:s arbete är starkt förankrat i etablerade ramverk och forskning. Liksom för de övriga syster-organisationerna i Joint Ethical Trading Initiative, grundar sig ETI Swedens arbete på UN Guiding Principles (UNGP) och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Ramverken och ETI:s strategier syftar till uppfyllelse av De globala målen. ETI:s principer är i överens-stämmelse med UN Global Compact.

ETI Swedens uppförandekod är baserad på internationellt erkända FN-ramverk och ILO-konventioner och fastställer minimi-, inte maximistandarder.

Arbetsmetoder

För att stärka medlemarna arbete med att säkra arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter i leverantörsledet så kommer ETI Sweden utveckla och jobba med:

  1. Nätverk för erfarenhetsutbyte
  2. Guider och verktyg
  3. Kompetensutveckling
  4. Projekt i producentländer
  5. Påverkansarbete