Human Rights Due Diligence

Human Rights Due Diligence

Företag verkar i alltmer komplexa miljöer och många är direkt eller indirekt en del av globala leverantörskedjor där det kan finnas betydande risker kopplade till mänskliga rättigheter. För att hantera detta krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete.

Human rights due diligence (HRDD) är en internationellt etablerad process för att identifiera, hantera och redovisa företags negativa påverkan på mänskliga rättigheter i verksamheten och leverantörsledet. Den bygger på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Som flerpartsorganisation är ETI Sverige i en unik position för att stödja organisationer och företag i arbetet med HRDD. Vi erbjuder såväl rådgivning och utbildning som en samverkansplattform där företag, fackförbund, offentliga aktörer och civilsamhällsorganisationer kan lära sig av varandra och samarbeta kring HRDD-arbetet.


UTBILDNING
ETI Sverige organiserar varje halvår en fördjupningsutbildning i HRDD. Den vänder sig främst till personer som arbetar med hållbarhets-och leverantörsfrågor på företag och inom offentlig sektor.

Information om höstens utbildning i HRDD finns här.

GUIDER
Joint Ethical Trading Initiatives (JETI) har publicerat två guider om HRDD:


Vad är Human Rights Due Diligence?

Human Rights Due Diligence, eller HRDD, är det arbete som företag åtar sig för att identifierar, förhindrar och hanterar risker och kränkningar av mänskliga rättigheter i verksamheten och leverantörsledet.

HRDD är inte något som företag gör en gång utan en pågående process där företaget analyserar risker avseende mänskliga rättigheter och hur de kan hantera kränkningar som kan uppstå. Ett effektivt HRDD-arbete bör integreras i hela verksamheten och involvera leverantörer och andra intressenter.

Varför arbeta med Human Rights Due Diligence?

HRDD är en internationellt förankrad metod som inte bara möjliggör för företag att hantera risker men också att främja bättre arbetsvillkor i leverantörsledet, vilket bland annat är kopplat till högre produktivitet och minskad personalomsättning.

Det finns dessutom en ökad förväntan på att företag tar ansvar för att förhindra att mänskliga rättigheter kränks. Konsumenter och investerare efterfrågar i allt högre grad att företag agerar och har en trovärdig plan på plats för att möta utmaningar kopplade till mänskliga rättigheter och miljöpåverkan i leverantörsleden.

Kraven på HRDD har också vuxit sig allt starkare i samhällsdebatten och ett flertal länder har lagstiftat om HRDD eller är i processen att göra det. EU-kommissionen kommer i höst att lägga fram ett lagförslag om obligatorisk HRDD för företag på den europeiska marknaden.

Vad erbjuder ETI Sverige?

Oavsett om HRDD är ett helt nytt begrepp eller om ditt företag eller organisation redan arbetar med det rekommenderar vi att ni tar del av de verktyg och stöd som finns tillgängliga och samarbetar med intressenter, branschkollegor och andra aktörer för att utveckla ert HRDD-arbete.

ETI Sverige erbjuder en rad olika tjänster för företag och organisationer som arbetar med HRDD och hållbara leverantörskedjor. Medlemmar får bland annat tillgång till:

  • Rådgivning, verktyg och metodstöd
  • Kompetensutveckling genom bl.a. utbildningar, seminarier och arbetsgrupper
  • Flerpartssamarbeten i producentländer med medlemmar och lokala intressenter
  • Ett brett nationellt och internationellt nätverk för erfarenhetsutbyte, expertis och branschöverskridande samarbete

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@etisweden.se om du har frågor, funderingar eller är intresserad av medlemskap i ETI Sverige.