Human Rights Due Diligence

Human Rights Due Diligence

Företag verkar i alltmer komplexa miljöer och många är direkt eller indirekt en del av globala leverantörskedjor där det kan finnas betydande risker kopplade till mänskliga rättigheter.

Genom Human Rights Due Diligence (HRDD) kan företag identifiera, hantera och förhindra dessa risker och kränkningar av mänskliga rättigheter. Det är en systematisk process som möjliggör för företag och organisationer att skydda människor, samhälle och miljö i sin egen verksamhet och i hela värdekedjan.

Som flerpartsorganisation är ETI Sweden i en unik position för att stödja organisationer och företag i arbetet med HRDD. Vi erbjuder såväl rådgivning och kompetenshöjande aktiviteter som en samverkansplattform där företag, fackförbund, offentliga aktörer och civilsamhällsorganisationer kan mötas, lära sig av varandra och samarbeta kring nya lösningar.


GUIDER
Ladda ner Joint Ethical Trading Initiatives (JETIs) guider:

UTBILDNING
Varje halvår håller vi en fördjupningsutbildning i praktisk implementering av HRDD. Den är öppen för både medlemmar och icke-medlemmar. För medlemmar är kursen kostnadsfri.

Information om vårens fördjupningskurs i HRDD finns här.

ERFARENHETSUTBYTE OCH SAMVERKAN
Medlemmar som går HRDD-kursen har även möjlighet att tillsammans fördjupa sig i specifika utmaningar kopplade till HRDD-arbetet.


Vad är Human Rights Due Diligence?

Human Rights Due Diligence eller HRDD är det arbete som företag åtar sig för att identifierar, förhindrar och hanterar risker och kränkningar av mänskliga rättigheter i verksamheten och leverantörsledet. Det bygger på FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct.

HRDD är inte något som företag gör en gång utan en pågående process där företaget analyserar risker avseende mänskliga rättigheter och hur de kan hantera kränkningar som kan uppstå. Ett effektivt HRDD-arbete bör integreras i hela verksamheten och involvera leverantörer och andra intressenter.

Varför arbeta med Human Rights Due Diligence?

HRDD är en effektiv och internationellt förankrad metod som inte bara möjliggör för företag att hantera risker men också att främja bättre arbetsvillkor i leverantörsledet, vilket bland annat är kopplat till högre produktivitet och minskad personalomsättning.

Det finns dessutom en ökad förväntan på att företag tar ansvar för att förhindra att mänskliga rättigheter kränks. Konsumenter och investerare efterfrågar i allt högre grad att företag agerar och har en trovärdig plan på plats för att möta utmaningar kopplade till mänskliga rättigheter och miljöpåverkan i leverantörsleden.

Kraven på HRDD har också vuxit sig allt starkare i samhällsdebatten och ett flertal länder har lagstiftat om HRDD eller är i processen att göra det. EU-kommissionen håller just nu på att ta fram en ny lag om HRDD och redan år 2021 kan det bli obligatoriskt för företag inom EU.

Vad erbjuder ETI Sweden?

Oavsett om HRDD är ett helt nytt begrepp eller om ditt företag eller organisation redan arbetar med det rekommenderar vi att ni tar del av de verktyg och stöd som finns tillgängliga och samarbetar med intressenter, branschkollegor och andra aktörer för att utveckla ert HRDD-arbete.

ETI Sweden erbjuder en rad olika tjänster för företag och organisationer som arbetar med HRDD och hållbara leverantörskedjor. Medlemmar får bland annat tillgång till:

  • Rådgivning, verktyg och metodstöd
  • Kompetensutveckling genom bl.a. utbildningar, seminarier och arbetsgrupper
  • Flerpartssamarbeten i producentländer med ETI-medlemmar och lokala intressenter
  • Ett brett nationellt och internationellt nätverk för erfarenhetsutbyte, expertis och branschöverskridande samarbete

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@etisweden.se om du har frågor, funderingar eller är intresserad av medlemskap i ETI Sweden.