Vad är ETI Sweden?

Förbättra arbetsvillkor i globala leveranskedjor

ETI:s mål är att förbättra arbetsvillkoren i globala leveranskedjor genom samverkan mellan privata företag, offentlig sektor, fackliga organisationer och civilsamhällets organisationer. Därmed är ETI relevant för allt från företag med globala leverantörsled till fackliga, bransch- och civilsamhällesorganisationer samt offentliga upphandlare och deras leverantörer. Finansbranschen, med behov av att utvärdera och mäta även den sociala delen av sitt ESG-arbete, har även de mycket att vinna med ett medlemskap.

Ethical Trading Iniative är redan en inflytelserik aktör och finns i Norge, Danmark och Storbritannien, där ETI UK bildades år 2000. Under flera år har det varit på gång att grundas en systerorganisation i Sverige, men processen har av olika skäl inte gått i mål. Förrän nu – i december 2019.

Varför behövs ETI i Sverige?

Sveriges import är helt beroende av produktion i högriskländer med osäkra arbetsvillkor och negativa sociala och miljömässiga fotavtryck. Arbetet med att säkra goda arbetsvillkor i komplexa globala leverantörsled går framåt i förstaled men längre bort i kedjan, där riskerna är som störst, finns varken spårbarhet eller transparens.

”De flesta företag är för små för att kunna påverka på egen hand. Här blir ETI en plattform för samarbete, praktiskt leverantörsarbete och påverkan – även på politisk nivå.”
– Viveka Risberg, Axfoundation, Styrelseordförande för ETI Sweden.

I omställningen mot förnybar energi kan ETI spela en vital roll för att rikta fokus mot arbetares rättigheter och miljöpåverkan inom utvinning och förädling av råvaror. I en tid då växande asiatiska ekonomier sammanfaller med ökad repression mot yttrande- och associationsfrihet, är ETI en viktig motor för stärkta fackliga rättigheter och social dialog i tillverkningsindustrin. Jordbruk och primärproduktion är en annan viktig sektor för ETI.

Vad innebär ett medlemskap i ETI Sweden?

  • Kurser, verktyg och informationsbank finns tillgängligt för medlemmarna.
  • Varje medlem har en kontaktperson på ETI som stöttar och agerar bollplank.
  • Varje medlem rapporterar årligen sitt arbete. Denna rapport är publik från år två.
  • Branschöverskridande samarbeten inom gemensamma frågor (allt från rundabordssamtal till fleråriga gemensamma projekt i specifika länder).
  • Samarbete med övriga ETI-organisationer i Norge, Danmark och UK samt de lokala kontor som finns.

Syftet med verksamheten och dess arbetsmetoder bygger på

  • FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
  • UN Guiding Principles (UNGP), on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ’Protect, Respect and Remedy’ Framework .
  • Responsible Business Conduct (RBC) i OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. (Hållbara affärsmetoder gäller för alla företag som köper varor och tjänster, inklusive den offentliga sektorn.)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *