Dina personuppgifter

Så behandlas dina personuppgifter och varför

ETI Sweden behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som kontaktperson för Ert medlemskap i ETI Sweden eller såsom intresserad av ETI Sweden och därmed frivillig mottagare av information rörande ETI Sweden. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ha kontakt genom mejlutskick och, i vissa fall, telefonkontakt. ETI Sweden vill kunna bjuda in till möten, informera i allmänna frågor och kunna följa upp medlemmars åtaganden, så som betalda medlemsavgifter etcetera. (Se vidare styrdokumentet Principer och Uppförandekod, del III.)

Insamling av personuppgifter

Vi har fått medlemmars uppgifter genom medlemsansökningsformuläret som medlemmen själv fyllt i och signerat. Detta är en förutsättning för att ett medlems-avtal ska kunna ingås.

Icke medlemmars uppgifter har insamlats på olika sätt. Antingen har icke-medlemmen själv kontaktat ETI Sweden och därmed själv bidragit med kontaktuppgifter. I vissa fall har ETI Sweden själva arbetat med uppsökande verksamhet för att informera möjliga intressenter om ETI Sweden. I dessa fall har informationen kommit från öppna, allmänt tillgängliga källor så som företagets egen hemsida. I dessa fall begränsar sig informationsinskaffandet till just namn och kontaktuppgifter till arbetsplatsen.

Hantering av dina personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte som regel. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Medlemmars uppgifter kommer att sparas högst två år efter utträde ur ETI Sweden. Icke medlemmars  uppgifter sparas så länge som hen inte drar tillbaka godkännandet – då raderas det omgående.

Dina rättigheter

ETI Sweden tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är intresseavvägning. Som icke-medlem har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Som medlem har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen och då föreslå en annan kontaktperson för medlemskapet.

Kontakta oss

Du har rätt att kontakta ETI Sweden om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@etisweden.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.